DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2019. AKO NA TO?

Daňové povinnosti sa nám zvyčajne spájajú s prvým jarným mesiacom – marcom. Preto veľa ľudí zabúda na termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je vždy už koncom januára. Obzvlášť preto, že toto daňové priznanie nemusíme podávať každý rok. Kedy nám táto povinnosť vznikne, kde sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva a aké sú sankcie za nesplnenie tejto povinnosti vám poradia finanční špecialisti zo spoločnosti Foxt. 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2018 stali vlastníkmi (príp. nájomcami alebo správcami) nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z nehnuteľností, t. j. pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, alebo u ktorých nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera alebo účel využitia pozemku).

Pre vznik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1.1.2019. To znamená, že ak ste v roku 2018 nadobudli napríklad kúpou nehnuteľnosť, ktorá podlieha dani z nehnuteľností, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31.1.2019. Pri zmluvnom prevode pritom nie je rozhodujúci dátum podpisu kúpnej zmluvy, ale deň zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Preto ak ste kúpnu zmluvu podpísali napr. 30.11.2018, ale rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané až 5.1.2019, nevznikla vám povinnosť podať daňové priznanie k 31.1.2019. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností budete povinný podať až k 31.1.2020.

Kde sa podáva daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane najneskôr do 31.1.2019Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Neposudzuje sa teda to, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania. Daňové priznanie sa podáva na predpísanom vzorovom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Vzorové tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Čiastkové daňové priznanie

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2019 sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde ku zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v rovnakej lehote, t. j. do 31.1.2019Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom vzorovom tlačive, na ktorom sa vyznačí, že sa jedná o čiastkové daňové priznanie. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Kto podáva daňové priznanie, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb?

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva iba jeden z manželov.

Ako často sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok. Podáva sa iba vtedy, ak príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene, či už vlastníctva (napr. predaj alebo kúpa), alebo ku zmene účelu užívania.

V prípade, ak ste v minulosti už podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností a v priebehu roka 2018 neprišlo u vás k žiadnej zmene vlastníctva alebo účelu užívania nehnuteľnosti, príslušný správca dane vám automaticky zašle platobný výmer s výškou dane z nehnuteľností, ktorý ste povinný uhradiť v lehote podľa pokynov správcu dane.

Sadzba dane z nehnuteľností

Výšku dane z nehnuteľností vypočíta na základe daňového priznania správca dane podľa príslušného sadzobníka.

Sankcie

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonom stanovenom termíne, správca dane mu môže uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 eur, ale najviac 3 000 eur.

Zdroj: Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Zdroj: https://www.fingo.sk/blog/danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2019/

© 2024 matsalgroup.sk